Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Správa za šk. rok 2019/20 Správa za šk. rok 2018/19 Správa za šk. rok 2015/16 Správa za šk. rok 2014/15 Správa za šk. rok 2013/14 Správa za šk. rok 2012/13 Správa za šk. rok 2011/12 Správa za šk. rok 2010/11 Správa za šk. rok 2009/10 Správa za šk. rok 2008/09

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

Správa za šk. rok 2019/20

Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach školy

za školský rok

2019/20

 

Mgr. Miroslav Bogr

október 2020

 

Prerokované pedagogickou radou školy (per rollam)

dňa 13.10.2020.

 

 

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi

Obecnému úradu v Jelenci

s c h v á l i ť                                                

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2019/20

 

Mgr. Andrea Megová

predseda Rady školy pri ZŠ – Alapiskola,Školská 330, Jelenec

 

Správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 1. Identifikačné údaje školy:

 

 1. názov školy: Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec
 2. adresa školy: Školská 330, Jelenec, 951 73
 3. telefónne čísla: 0376313201 (ústredňa, fax), 0907176677 (riaditeľ),

           0911766773 (škola-učitelia), 0376313234 (školská jedáleň)

 1. internetová adresa: zsjelenec@zsjelenec.edu.sk

           elektronická adresa (na slovensko.sk): Základná škola Jelenec

 1. zriaďovateľ: Obec Jelenec, Hlavná 126, 95173
 2. mená vedúcich zamestnancov školy s určením funkcie:

           Mgr. Miroslav Bogr, riaditeľ školy

           PaedDr. Tatiana Hornáčková, zástupca riaditeľa pre triedy s VJS

           Mgr. Judit Maga, zástupca riaditeľa pre triedy s VJM

           Martina Gajdošová, vedúca školskej jedálne

 1. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:

 

Rada školy

Štvorročné funkčné obdobie aktuálnej 11-člennej Rady školy plynie od 9.5.2016, kedy bola  ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.

V školskom roku 2019/20 pracovala Rada školy v zložení:

 

č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za:

1

Mgr. Andrea Megová

predseda

pedagogických zamestnancov

2

Margita Bencz

člen

rodičov

3

Ing. Peter Čapo

člen

zriaďovateľa

4

Mgr. Janette Kopčeková

člen

pedagogických zamestnancov

5

Karin Karáčova

člen

zriaďovateľa

6

Mgr. Daniela Kazíková

člen

rodičov

7

Erika Makóová

člen

rodičov

8

Ing. Dáša Mozdíková

člen

zriaďovateľa

9

Michaela Starovičová

člen

rodičov

10

Markus Šinka

člen

zriaďovateľa

11

Helena Vargová

člen

nepedagogických zamestnancov

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou Covid-19 a na základe usmernenia bolo štvorročné volebné obdobie Rady školy predĺžené až do ustanovenia novej Rady školy po skončení mimoriadnej situácie.

 

 

Pedagogická rada

Je najvyšší poradný orgán riaditeľa školy.

Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Jej činnosť upravuje Rokovací poriadok, zvoláva ju riaditeľ školy najmenej päťkrát za rok. Pedagogická rada sa v školskom roku 2018/19 schádzala podľa harmonogramu a plnila všetky svoje úlohy. Počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou Covid 19, pracovala rada per rollam.

 

Rodičovská rada

Na škole pracujú dve samostatné rodičovské združenia a rovnako aj dve rodičovské rady, pre slovenské a pre maďarské oddelenie školy.

 

Členovia za slovenské oddelenie:

 

Michaela Starovičová, predseda

Jana Andrašková, podpredseda

Mária Farkašová, hospodár

Monika Zúziková, kontrolór

 

Členovia za maďarské oddelenie:

 

Mgr. Margita Bencz, predseda

Sylvia Brathová, podpredseda

Helena Magová, hospodár

Erika Baráthová, kontrolór

Členovia obidvoch rodičovských rád zastupujú rodičovskú verejnosť, spolupracujú s vedením školy na príprave školských akcií, napr. rodičovských plesov, navrhujú rozpočet RZ, kontrolujú jeho plnenie, schvaľujú pridelenie finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia.

Gremiálna rada

Je operatívnym poradným orgánom riaditeľa školy.

V škole pracuje na dvoch úrovniach. Malá gremiálna rada (4 členovia) sa schádzala každý týždeň v pondelok a aktualizovala plán práce na aktuálny týždeň. Veľká gremiálna rada (7 členov) sa schádzala raz mesačne (posledný štvrtok v mesiaci) a aktualizovala plán práce na nasledujúci mesiac.

 

Členmi malej gremiálnej rady boli v školskom roku 2019/20:

PaedDr. Tatiana Hornáčková – zástupca, Mgr. Judit Maga – zástupca, Mgr. Monika Pánisová – školský poradca a špec. pedagóg, Mgr. Janette Kopčeková – vedúca MZ

Členmi veľkej gremiálnej rady boli v školskom roku 2019/20:

PaedDr. Tatiana Hornáčková – zástupca,  Mgr. Judit Maga – zástupca, PaedDr. Jana Miháliková – predseda PK, Mgr. Andrea Megová – predseda PK, Mgr. Imrich Varga – predseda PK, Mgr. Janette Kopčeková – vedúca MZ, Mgr. Monika Pánisová – školský poradca a špeciálny pedagóg.

 

Žiacka rada

       Po prvý krát pracovala v školskom roku 2019/20 aj žiacka rada, ktorá pracovala ako na úrovniach tried, tak na školskej úrovni. Jej ustanovením a fungovaním, ako aj vypracovaním štatútu žiackej bol poverený pedagogický zamestnanec Mgr. Tibor Kováč, učiteľ občianskej náuky, pod patronátom ktorého žiacka rada v uplynulom roku pracovala.

 

Predmetové komisie a metodické združenie

       V školskom roku 2019/2020 pracovali na škole tieto predmetové komisie a metodické združenie, ktoré sú tiež poradnými orgánmi školy:

PK - sekcia prírodovedných predmetov (predseda: Mgr. Andrea Megová)

PK - sekcia spoločenskovedných predmetov (predseda: PaedDr. Jana Miháliková)

PK - sekcia výchovných predmetov (predseda: Mgr. Imrich Varga)

MZ 1.stupňa ZŠ (vedúca: Mgr. Janette Kopčeková)

PK a MZ pracovali podľa schválených plánov práce. Ich členovia riešili problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom, zabezpečovali aj mimoškolskú činnosť, organizačne pripravovali výlety, exkurzie. Úlohy z plánov PK a MZ sa transformovali do plánu práce školy a po jeho schválení sa stali záväznými.

Vedenie školy pravidelne vykonávalo kontrolu práce jednotlivých sekcií účasťou na zasadnutiach.

 1. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a údaje o počte detí v školskom zariadení

Celkový počet žiakov k 15. septembru 2019:              353

Z toho                s vyučovacím jazykom slovenským:   310

                            s vyučovacím jazykom maďarským:  40

                            žiaci študujúci v zahraničí:                    3

                            počet žiakov zapísaných v ŠKD:          88

 

Celkový počet žiakov k 31. augustu 2019:                   353

Z toho                s vyučovacím jazykom slovenským:   310

              s vyučovacím jazykom maďarským:  40

              žiaci študujúci v zahraničí:                    3           

              počet žiakov zapísaných v ŠKD:          88 (24)*

 

*) počas mimoriadnej situácie

 

Členenie podľa ročníkov a tried k 15. septembru 2019

Slovenské oddelenie

 

Maďarské oddelenie

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní žiaci

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní žiaci

Prvý

2

24

 

Prvý

 

 

3

 

Druhý

2

33

1

Druhý

-

 

Tretí

2

35

2

Tretí

1

 

Štvrtý

2

33

4

Štvrtý

2

 

Piaty

2

43

4

Piaty

1

7

 

Šiesty

2

35

2

Šiesty

1

3

 

Siedmy

2

34

2

Siedmy

1

4

1

Ôsmy

2

37

3

Ôsmy

1

15

2

Deviaty

2

36

1

Deviaty

1

5

1

Spolu

18

310

19

 

Spolu

6

40

4

 

Školský klub detí – stav k 15. septembru 2019                                                                            

Počet žiakov

Počet oddelení

ŠKD 1

 

ŠKD 2

ŠKD 3

ŠKD 4

88

4

29

   28

19

12

 

Členenie podľa ročníkov a tried k 31. augustu 2020

Slovenské oddelenie

 

Maďarské oddelenie

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní

žiaci

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní

žiaci

Prvý

2

26

1

Prvý

 

 

3

 

Druhý

2

31

1

Druhý

-

 

Tretí

2

35

2

Tretí

1

 

Štvrtý

2

31

2

Štvrtý

2

 

Piaty

2

43

4

Piaty

1

7

 

Šiesty

2

36

3

Šiesty

1

3

 

Siedmy

2

33

2

Siedmy

1

4

Ôsmy

2

37

3

Ôsmy

1

15

2

Deviaty

2

38

1

Deviaty

1

5

 1 

Spolu

18

310

19

 

Spolu

6

40

4

 

Školský klub detí – stav k 31. augustu 2020                                       

Počet žiakov

Počet oddelení

ŠKD 1

 

ŠKD 2

ŠKD 3

ŠKD 4

24

2

13

   11

   

 

Poznámka: Počet žiakov v ŠKD počas mimoriadnej situácie v júni 2020.

 

 1. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy

 

Zápis do prvého ročníka sa konal v dňoch 23.4.2020 a 24.4.2020. Zápisu sa zúčastnilo 40 detí. Zapísaných bolo 33 žiakov do tried s VJS a 3 žiaci do triedy s VJM. Štyria žiaci, ktorí nedosiahli školskú zrelosť, dostali odklad.

 

 

Slovenské oddelenie

Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

 

Počet tried

SPOLU

DIEVČATÁ

Počet / %

ODKLADY

Počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

Počet / %

POVOLENIE ŠTUDOVAŤ V ZAHRANIČÍ

SAMOSTATNÉ

37

   14/37,83

     4/10,81

0

0

2

 

 

Maďarské oddelenie              

Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

 

Počet tried

SPOLU

DIEVČATÁ

Počet /%

ODKLADY

Počet/%

NEZAŠKOLENÍ V MŠ Počet/%

POVOLENIE ŠTUDOVAŤ V ZAHRANIČÍ

SPOJENÉ

3

0/0

    0

0

0

1

 

 

 1. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy a o úspešnosti uchádzačov o prijatie

 

VJS

VJM

spolu

gymnáziá

3

0

3

umelecké

3

0

3

SPŠ – elektrotechnická,   strojnícka, stavebná

4

1

5

SOŠ  3-ročné

         4-ročné

12

11

2

1

14

12

HA, Stredná potravinárska škola

4

0

4

súkr.  SOŠ 4-ročné

1

0

1

OU

0

1

1

 

 

Najviac prijatých žiakov bolo na SOŠ potravinárska Nitra 5 žiakov,  SOŠ techniky a služieb Cintorínska ul, NR – 5 žiakov, SOŠ Ul.SNP Zl. Moravce – 2,.  Gymnázium , Párovska ul. NR – 2, Gymnázium, Golianova 68, NR - 2.

 

 1. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa stupňa vzdelania

Údaje na konci školského roka:

            Z celkového počtu žiakov:    353

            prospelo:                                353

            neprospeli :                            0

            neklasifikovaní :                    0

            žiaci študujúci v zahraničí :   3

Ročník

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Iný

Spolu

Počty žiakov

Počet tried

 

3

2

2

2

3

3

3

3

3

 

24

Počet chlapcov

 

14

15

16

17

24

23

23

26

22

 

180

Počet dievčat

 

16

16

21

16

26

16

14

26

22

 

173

Počet žiakov

 

30

31

37

33

50

39

37

52

44

 

353

Študijné výsledky

Prospeli s vyznamenaním

 

 

24

28

21

30

16

13

24

11

 

167

Prospeli veľmi dobre

 

 

3

4

8

13

7

10

8

9

 

62

Prospeli

 

29

4

4

4

7

16

14

20

23

 

121

Prospeli - spolu

 

29

31

36

33

50

39

37

52

43

 

350

Výborní žiaci (priemer 1.00)

 

 

21

23

16

21

6

6

15

4

 

112

Slabo prospievajúci žiaci

 

 

1

1

1

4

10

7

15

12

 

51

Neprospeli z 1 resp. 2 predmetov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprospeli z viac predmetov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprospeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neklasifikovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neklasifikovaní z predmetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový študijný priemer

 

 

1,33

1,32

1,48

1,49

1,92

1,86

1,93

2,19

 

1,81

Výchovné opatrenia

Pochvala triedny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvala riaditeľ

 

 

 

 

 

1

 

2

 

2

 

5

Spolu

 

 

 

 

 

1

 

2

 

2

 

5

Napomenutie triedny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokarhanie triedny

 

 

 

 

 

1

1

 

3

 

 

5

Pokarhanie riaditeľ

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

3

Spolu

 

 

1

 

 

1

1

 

5

 

 

8

Znížené známky zo správania

Stupeň 2

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Stupeň 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Dochádzka

Ospravedlnené h.

 

387

388

494

418

1211

1010

1083

1336

1447

 

7774

Neospravedlnené h.

 

 

9

23

 

 

94

 

 

 

 

126

Ospravedlnené h. na žiaka

 

13,34

12,52

13,72

12,67

24,22

25,90

29,27

25,69

33,65

 

22,21

Neospravedlnené h. na žiaka

 

 

0,29

0,64

 

 

2,41

 

 

 

 

0,36

                         
                         

    Podľa stupňov vzdelania

        1.- 4. ročník

 

ROČNÍK

 

1.

2.

3.

4.

SJL

Slov.hodnotenie

1,48

1,49

1,84

SJSL

Slov.hodnotenie

-

1,00

1,00

MJL

Slov.hodnotenie

 -

1,00 

1,00 

ANJ

-

-

1,29

1,61

MAT

Slov. hodnotenie

1,32

1,34

1,48

INF

-

-

-

-

PDA

-

-

1,24

1,231,18

VLA

-

-

1,26

1,321,55

PRV

Slov.hodnotenie

1,20

-

-

PCV

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

HUV

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

VYV

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

TSV

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

 

         5. – 9. ročník

 

ROČNÍK

 

5.

6.

7.

8.

9.

SJL

1,63

2,47

2,27

2,27

2,42

SJSL

1,14

1,33

2,50

1,87

1,80

MJL

1,57

1,33

2,5

2,07

2,40

ANJ

1,65

1,95

1,97

2,08

2,45

NEJ

-

-

2,06

2,35

2,63

MAT

1,68

2,10

2,24

2,19

2,51

INF

1,28

1,46

1,43

1,40

3,00

FYZ

-

2,03

2,22

2,06

2,23

CHE

-

-

1,61

1,88

1,98

BIO

1,35

1,90

1,73

1,73

2,21

DEJ

1,35

2,05

1,76

1,92

1,95

GEG

1,53

2,13

2,00

1,96

2,28

OBN

-

1,31

1,14

1,50

1,30

HUV

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

 

VYV

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

 

TSV

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

 

TCH

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

Slov.hodnotenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uplatňované učebné plány

 

Aktuálne (inovované) učebné plány boli schválené 1.9.2015 a postupne nahrádzali pôvodné učebné plány. V školskom roku 2019/20 sa už kompletne vyučovalo podľa inovovaných učebných plánov.

Vzhľadom na dva vyučovacie jazyky našej školy, postupovalo sa podľa dvoch rôznych učebných plánov. Zvlášť je vypracovaný plán pre 1.-9. ročník pre triedy s VJS a zvlášť pre 1. -9. ročník pre triedy s VJM.

 

 1. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Základná škola

Počet

Školský klub detí

Počet

Školská jedáleň

Počet

Zamestnanci ZŠ

44

Zamestnanci ŠKD

2

Zamestnanci ŠJ

5

Z toho PZ

38

Z toho PZ

2

Z toho

 

Z počtu PZ

 

Z počtu PZ

 

Vedúca ŠJ

1

- kvalifikovaní

38

- kvalifikovaní

2

Hlavná  kuchárka

1

- na MD

4

- nekvalifikovaní

 

Pomocná kuchárka

3

- asistent učiteľa

        2

- na MD

 

- kvalifikovaní

    5

Z toho NZ

6

Z toho NZ

 

 

 

Z počtu NZ

 

Z počtu NZ

 

 

 

- kvalifikovaní

 

 

 

 

 

- upratovačky

3

- upratovačky

 

 

 

- ostatní

3

- ostatní

 

 

 

Spolu zamestnancov

 ZŠ + ŠKD + ŠJ (vrátane MD)

51

Z toho PZ (vrátane MD)

36

 

 1. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Forma štúdia/názov štúdia

Počet vzdelávaných

Priebeh v šk.r.2019/20

Špecializačné vzd. pre vých. poradcu

1

ukončené

Atestačné (1. atestácia)

1

prebieha

Atestačné (2. atestácia)

1

ukončené

DPŠ – didaktika voľnočasových aktivít

1

ukončené

 

Vybrané semináre, školenia a porady:

Názov

Usporiadateľ/poskytovateľ

Meno pedagóga

Porada riaditeľov

Odbor školstva

Bogr

M.R.štefánik

DMS Nitra

Miháliková

Osobnosti slovenskej politiky – otázky extrémizmu

MŠ + UKF

Miháliková

Zmeny zákona o VO

IPEKO Zvolen

Bogr

Duch. cvičenia katechétov

DKU Nitra

Schimplová

Základy internetovej bezpečnosti

Nadácia Pontis

Michalík

E-goverment

RVC

Hornáčková

Pedagogický asistent v praxi

Nakladateľstvo Fórum

Kozlová, Szabóová

Rozmanité školy

Nadácia M.Šimečku

Kudláčiková

Holokaust bol

MPC a Nadácia M.Šimečku

Kováč, Kudláčiková

Divadelný workshop

KOS Nitra

Kudláčiková

Tvorivá dramatika v praxi

KOS Nitra

Kudláčiková

Umelecký prednes

KOS Nitra

Kudláčiková

GDPR

RVC

Hornáčková

 

 

 1. Údaje o aktivitách školy a prezentácii školy na verejnosti

 

September

Donovaly – výlet spojený s exkurziou (7. a 8. ročník)

Biela pastelka – zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým, vyzbieralo sa 445,32€

Cezpoľný beh, chlapci a dievčatá MO

Európsky deň jazykov, aktivity v rámci vyučovania

Záložka do knihy – súťaž

Návšteva kultúrno-športového podujatia v Érsekvadkert (žiaci s VJM)

 

Október

Exkurzia – Mineralogické múzeum Jelenec

Mesiac úcty k starším – kultúrny program v KD v Jelenci

Exkurzia Hvezdáreň Hlohovec - 4. ročník

Zneužívanie moci, kultúrno-vzdelávacie podujatie

Exkurzia 5. ročník – Plantex, Veselé pri Piešťanoch

Návšteva divadelného predstavenia Psíček a mačička pre žiakov 1.- 4. ročníka

Burza informácií pre žiakov 8. a 9. roč. Nitra SOŠ Nábr. Mládeže

Exkurzia Nitra – knižnica, múzeum, 7. roč.

Exkurzia Nitra – hrad, múzeum, 6. roč.

Olympiáda zo SJL

E-testovanie žiakov 5. a 9. Ročníka

 

November

Aktivity na tému Ľudské práva pre 4. a 5. roč. – KOS Nitra

Aktivity na tému Ľudské práva pre 8. a 9. roč. – KOS Nitra

Exkurzia Mladý tvorca  pre 9. roč. – Agrokomplex Nitra

Výchovný koncert na tému Ako triediť odpad – environmentálna výchova

iBobor – súťaž pre žiakov v IKT zručnostiach

Výchovno-vzdelávacie podujatie Policajného zboru pre žiakov 1. 2. a 3. Ročníka

(témy: dopravná výchova, sám doma, šikanovanie)

Exkurzia – Kostolík v Kostoľanoch p. Tribečom pre 5. roč. – regionálna výchova

Komparo  pre 9. ročník – testovanie žiakov

Olympiáda v ANJ – školské a okresné kolo

Červená stužka – akcia na podporu ľudí s ochorením AIDS

 

December

Anglické divadlo pre 3.- 9. ročník v KD v Jelenci

Mikulášsky program vo Veľkom Cetíne (žiaci s VJM)

Predvianočné tvorivé dielne, Mikulášsky program na škole

Adventné vystúpenie speváckeho zboru v Jelenci a v Holiciach (žiaci s VJM)

Dejepisná olympiáda

Divadlo pre 1. stupeň – KOS Nitra

Pytagoriáda pre 3.-8. ročník

Vianočné kultúrne vystúpenie žiakov v škole

Fyzika všetkými zmyslami – vzdelávacie podujatie pre žiakov 7., 8., 9. roč.

Návšteva kina

Lyžiarsky výcvik žiakov – Donovaly

 

Január

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

Olympiáda v ANJ – okresné kolo

Deň maďarskej kultúry - kultúrny program KOS Nitra (žiaci s VJM)

Šaliansky Maťko – súťaž pre žiakov 1. stupňa

Matematická olympiáda - okresné kolo

Hviezdoslavov kubín školské kolo

Koncert - žiaci VJM

 

Február

Návšteva divadelného predstavenia – Komárno (žiaci s VJM)

Krajské kolo Olypmiády AJ

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Ples rodičov – KD v Jelenci

Divadelné predstavenie pre 1. Stupeň

Svet peňazí - Vzdelávací program k finančnej gramotnosti

Domáce kolo Matematickej olympiády 6.-8. Ročník

XXIX. ročník Súťaž v prednese poézie  Mihálya Tompu - Nitra okresné kolo

 (žiaci s VJM)

 

Marec

Hviezdoslavov Kubín obvodové kolo

Svet peňazí - Vzdelávací program k finančnej gramotnosti

Beseda s členom divadla na tému rozvoj čitateľskej gramotnosti

Svätoplukovo kráľovstvo LIT/VYV 8-9.r – školské kolo

              Ďalšie plánované podujatia sa nekonali z dôvodu mimoriadneho stavu, počas ktorého sa žiaci vzdelávali dištančnou formou.

 

              Spolupráca s inštitúciami:

                 Obecný úrad Jelenec – spolupráca so zriaďovateľom školy

        CPPPaP – poradenstvo –  žiaci so ZZ

Obecná knižnica – čitateľská gramotnosť

KOS v Nitre – súťaže, kultúrne podujatia, semináre

Policajný a hasičský zbor – výchovno-vzdelávacie aktivity

Stredné školy – nábor na ďalšie štúdium

OV Csemadok Nitra

Nyitra és Vidéke Célalap - Účelový fond Nitra a okolia

UKF-Nitra

 

 1. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

Bola ukončená realizácia projektu Modernizácie odborných učební, v rámci ktorého boli 3 učebne vybavené novým nábytkom, pomôckami a prostriedkami IKT, konkrétne: chemicko-biologická, jazyková a IKT učebňa.

 

Škola podala prihlášku, na základe ktorej bola vybraná do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II, vďaka ktorému získa v školskom roku 2020/21 finančné prostriedky na dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa. Projekt je zameraný na vyrovnávanie príležitostí žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole

 

Školská inšpekcia v školskom roku 2019/20 vykonaná na škole nebola.

 

Odporúčania ŠŠI z predchádzajúceho roka škola zapracovala do ŠkVP a do školského poriadku tak, aby sa zlepšila oblasť vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam. Podrobnejšie v časti pod písmenom N.

 

 1. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

 

Škola na vyučovanie, výchovu a stravovanie využíva 3 budovy, multifunkčné ihrisko v školskom areáli a telocvičňu v budove kaštieľa.

V dvoch väčších školských budovách (pavilón A a pavilón B) sú kmeňové učebne pre triedy s VJS a pre triedy s VJM. V tretej najmenšej budove (pavilón C) je školská jedáleň a triedy pre ŠKD, ktoré sa využívajú aj ako kmeňové triedy pre prvý ročník.

 

V školskom roku 2019/20 škola poskytla v pavilóne C priestory pre prevádzku materskej školy, nakoľko budova MŠ prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Pre účely MŠ poskytla škola aj telocvičňu v budove kaštieľa.

 

Väčšina tried je vybavená interaktívnou tabuľou. Škola disponuje aj odbornými učebňami na vyučovanie chémie a biológie, tabletovou učebňou, jazykovou učebňou, kuchynkou, školskou dielňou a učebňou IKT. Modernizované sú učebne: Chemicko-biologická, IKT a jazyková.

 

 1. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to

 

 1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov,
 2. o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej soby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,
 3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít,
 4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít,
 5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitých predpisov

Položka

Príjem (€)

Čerpanie (€)

Použitie prostriedkov

Dotácie zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie)

713 130 €

713 130 €

Na prevádzku školy a mzdy zamestnancov

Dotácia na deti zo SZP

500 €

      500 €

 

Na prevádzku – detí zo SZP

Dotácie na

vzdelávacie poukazy

5 869  €

  5 869   €

Na záujmovú činnosť – odmeny vedúcim krúžkov

Dotácia na cestovné žiakov

19 188 €

17 892 €

Na preplácanie cestovného

Presun doprav. z roka 2019

1 120 €

  1 120 €

Na preplácanie cestovného

Presun do roku 2020

-

1 296 €

Nevyčerpané prostr.

Dotácia na učebnice

1 309 €

1 166 €

Na učebnice prvouky

Presun do roku 2020

-

143 €

Nevyčerpané prostr.

Dotácia na Škola v prírode

2 800 €

 2 800 €

Pobyt v ŠvP

Dotácia na Lyžiarsky výcvik

5 250 €

 4 200 €

Pobyt na LV

Vrátené do štát.rozpočtu

-

1 050 €

Nevyčerpané prostr.

Dotácia na odchodné

4 839 €

 4 839 €

Odchodné

Dotácia na asistenta učiteľa

22 176 €

22 176 €

Mzdy pre asistenta učiteľa

Príspevok od rodičov za ŠKD

(originálne kompet.))

Z režijných nákladov

(originálne kompet.)

4 115 €

 

 11 281  €

4 115 €

 

 11 281  €

Na prevádzku ŠKD zo školného

 

Na prevádzku  ŠJ z režijných nákladov

Dotácie na ŠJ - originálne kompetencie

Dotácie na ŠKD - originálne kompetencie

Dotácia na ŠJ - kapitálové

 

59 910 €

 

 36 570 €

 

3 146 € 

 

        59 910 €

 

 36 570 €

 

3 146 € 

 

Na prevádzku školského klubu detí a školskej jedálne

Hmotná núdza – na školské potreby 

149  €

   149  €

Na nákup školských potrieb žiakom v hmotnej núdzi

Hmotná núdza – na stravu – január - jún

162  €

162  €

Na stravu žiakom v HN

Stravné zo štát.rozp.

(obedy zadarmo)

19 949  €

19 949  €

Na stravu žiakom

 

       

Preplatok energie (plyn)

8 577 €

8 577 €

Použité na energie

 

 1. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia

 

Na rok 2019/20 si škola vytýčila hlavný cieľ: Posilniť výchovu k ľudským právam a demokracii.

 

Cieľ sa podarilo plniť realizovaním viacerých vzdelávacích aktivít, ktoré sú uvedené pod písmenom I, tohto dokumentu. K naplneniu cieľa tiež prispelo ustanovenie a činnosť Žiackej školskej rady, ktorá fungovala ako na úrovni tried, tak na úrovni školy.

 

Ďalšie ciele vyplývajúce z koncepcie rozvoja:

Zvýšiť kvalitu vzdelávania v predmete SJL a dosiahnuť zvýšenie percenta úspešnosti v T5 a T9 v tomto predmete.

K naplneniu tohto cieľa bola vytvorená operatívna skupina učiteľov SJL, ktorá analyzovala výsledky, koordinovala činnosť učiteľov SJL a prijímala odporúčania. Činnosť skupiny bola prerušená mimoriadnou situáciou a testovanie T9 sa nekonalo. Výsledok tak nebolo možné zhodnotiť. V testovaní T5 sa dosiahli percentuálne podobné výsledky v matematike i v slovenskom jazyku a literatúre. V porovnaní s celoslovenským priemerom sa priemer školy v oboch predmetoch líšil iba o desatiny percenta. Možno teda skonštatovať, že v prípade úspešnosti v T5 sa cieľ podarilo naplniť.

 

Zvýšiť mimorozpočtové zdroje školy.

              Podarilo sa zvýšiť výťažok z rodičovského plesu a tiež z 2% dane z príjmu.

 

 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

V oblasti výsledkov žiakov v predmetových olympiádach postupových a športových súťažiach škola dlhodobo dosahuje popredné umiestnenia. Aj v školskom roku 2019/20

sa žiaci školy zúčastnili s úspechom rôznych postupových súťaží, predmetových olympiád a športových súťaží. Celkové vyhodnotenie sa neuskutočnilo, nakoľko mnoho súťaží sa nekonalo kvôli mimoriadnej situácii. Možno však konštatovať, že v tejto oblasti aj v uplynulom roku bola škola tradične úspešná. Konkrétne umiestnenia žiakov v súťažiach sú súčasťou príloh za jednotlivé predmetové komisie.

 

Nové výzvy priniesla mimoriadna situácia, počas ktorej museli pedagogickí zamestnanci aj žiaci prejsť na dištančnú formu vyučovania. V tejto oblasti sa dosiahli aj veľmi dobré výsledky, no zaznamenali sme aj rezervy.

 

K pozitívam patrí pružný prechod na novú neznámu formu vyučovania, ktorú učitelia zvládli veľmi dobre a rýchlo sa adaptovali na nový systém. Na prvom stupni sa vzdelávalo hlavne využitím online vyučovacích hodín cez videokonferencie. Na druhom stupni sa využíval online systém edupage. Oba systémy sa dobre osvedčili.

 

Negatívom bolo relatívne vysoké percento (podrobnosti v prílohách tohto dokumentu) žiakov, ktorí sa pre objektívne, či subjektívne príčiny do dištančného vzdelávania nezapájali dostatočne. Našli sa i takí, ktorí vzdelávanie ignorovali, a to napriek snahe pedagógov hľadať iné formy (doručovanie tlačených materiálov, telefonická komunikácia a pod.). Tu sa naplno ukázala potreba a nenahraditeľnosť prezenčnej formy vyučovania.

 

Navrhovaným opatrením na odstránenie nedostatku v oblasti prípadného ďalšieho dištančného vzdelávania v budúcnosti je dotazníkom zistiť objektívne možnosti žiakov a rodín v oblasti IKT a na základe získaných poznatkov hľadať riešenia na zlepšenie.

 

 1. Ďalšie informácie

 

Podrobné vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy tvoria prílohy tohto vyhodnotenia:

Príloha 1           Vyhodnotenie PK spoločenskovedných predmetov

Príloha 2           Vyhodnotenie PK prírodovedných predmetov

Príloha 3           Vyhodnotenie PK výchovných predmetov

Príloha 4           Vyhodnotenie MZ 1. stupňa

Príloha 5           Vyhodnotenie činnosti školského poradcu

Príloha 6           Vyhodnotenie práce so žiakmi so ZZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 1

Základná škola – Alapiskola  , Školská 330, Jelenec 951 73

Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh plánu práce sekcie SV predmetov

v školskom roku 2019-2020

Všetci pedagógovia vyučovali v školskom roku 2019-2020 podľa platných UO  schválených ako súčasť Školského vzdelávacieho programu  . Do TPU  zaradili  vyučujúci témy z oblasti environmentálnej, vlasteneckej, sexuálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu / podľa UO MŠ SR z r.1998 /, výchovy k bezpečnému správaniu a ochrane zdravia pri práci. Rozvíjali tvorivosť a fantáziu žiakov prácou v krúžkoch, zapojením do súťaží a ďalších aktivít, napríklad kultúrnych programov. Viedli ich k samostatnosti a zodpovednosti, k získavaniu všeobecného rozhľadu o spoločnosti využívaním internetu i iných informačných zdrojov. Členovia sekcie pravidelne hodnotili svoju činnosť a pôsobenie na žiakov, zúčastňovali sa spoločných zasadnutí, vykonávali diagnostickú činnosť. Pristupovali individuálne k integrovaným žiakom a k žiakom so ŠVVP, rešpektovali metodické pokyny pri ich hodnotení a klasifikácii. V čase prerušenia  výučby v škole od 15.marca 2020 z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie vyučovali dištančne, ako vyplýva zo správy o DV pripojenej k tomuto vyhodnoteniu ako jeho príloha.

Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2019/2020

Analýza VVV výsledkov v školskom roku 2019/2020

Prehľad dosiahnutého prospechu

trieda

SJL / SJSL

NEJ

ANJ

DEJ

OBV/OBN

MJL

   5.a

1,58

 

1,70

1,17

 

 

5.b

1,62

 

1,63

1,42

 

 

   5.c s VJM

1,14

 

1,28

1,42

 

1,57

6.a

2,00

 

1,70

1,51

1,12

 

6.b

2,89

 

2,32

2,6

1,53

 

6.c s VJM

1,30

 

1,00

1,00

1,0

1,30

7.a

2,30

2,00

1,80

1,50

1,05

 

7.b

2,20

2,13

2,06

1,86

1,13

 

7.c s VJM

2,50

 

1,50

2,00

1,50

2,50

   8.a

2,32

2,32

2,18

1,82

1,45

 

   8.b

2,20

2,40

2,20

1,86

1,33

 

   8.c s VJM

1,86

 

1,92

2,13

1,73

2,06

   9.a

2,75

2,98

2,87

2,10

1,25

 

   9.b

2,18

2,40

2,22

1,63

1,18

 

9.c s VJM

1,80

 

2,00

3,00

2,00

2,40

 

Pedagógovia rozvíjali schopnosti žiakov vo vyučovacom procese i v rámci krúžkov:

p. Kováč:  Hravá slovenčina  , Turistický krúžok      

 p .Jančo : Príprava na pohovory z MJL  , Dramatický krúžok           

p. Šimková - Krúžok  ANJ, Dramatický krúžok         

p. Miháliková: Jazyková príprava v 9.ročníku a Mediálny krúžok

p. Mladá – Krúžok ruského jazyka

Uskutočnené aktivity a podujatia:

 • pravidelné výpožičky zo žiackej knižnice, slúžiace na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách SJL, MJL , a na zoznámenie sa s tvorbou slovenských aj svetových autorov
 • 3-krát ročne realizovaná objednávka kníh cez vydavateľstvo Fragment a Knižný klub Albatros, oboznamovanie žiakov s najnovšími titulmi z oblasti literatúry pre deti a mládež
 • príprava žiakov na prednesové a vedomostné súťaže a predmetové olympiády
 • príprava žiakov na Testovanie 5, 9, na Komparo
 • pripomenuli sme si  100 rokov od ukončenia 1.svetovej vojny
 • zapojenie sa do aktivít k Európskemu dňu jazykov-- pre ročníky 4.-9. obe oddelenia , témou bolo názvy zvierat v rôznych jazykoch pre mladšie ročníky a hudba , ktorú mám rád pre staršie ročníky, spojené s výstavkou prác
 • napísanie predpísaných kontrolných prác a previerok a testov v jednotlivých ročníkoch v období pred DV
 • príprava výstavy o najkrajšiu tekvicu, spojená s propagáciou zdravého štýlu života v rámci aktivít ku  Svetovému dňa výživy
 • výstava adventných vencov  ,pripomenutie si vianočných tradícií
 • zapojenie do podujatia Záložka spája školy – 2.až  8.ročník,  záložky boli zaslané družobnej škole v Českej republike- Kostomlaty spolu s propagačným materiálom o našej škole 
 • obnova násteniek na chodbe 1.budovy- pripomínanie významných výročí našich aj svetových  spisovateľov
 • divadelné predstavenie – maď. odd. v Komárne
 • MO na Mikuláša vo Veľkom Cetíne
 • divadlo v anglickom jazyku v Jelenci –  Tisíc a jedna noc 
 • maď.  odd. –Deň maďarskej kultúry  - KOS Nitra – 6.,7.ročník
 • maď. odd. – Deň maďarskej poézie
 • MO – prednes rozprávok a kráľovi Matiášovi - súťaž
 • MO - súťaž Tompa Mihály
 • tvorivé dielne na MO  v decembri
 • návšteva kina  Max -  Adamsovci
 • príprava, tlač a distribúcia školského časopisu Škola na Školskej- práca členov mediálneho krúžku, 3x ročne
 • Zneužívanie moci – výchovný koncert
 • Ľudské práva / KOS/
 • Svet peňazí – vzdelávací program
 • Školské kolá olympiád zo SJL, DEJ, ANJ, NEJ, Olympiáda ľudských  práv
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko

 

Vyhodnotenie písomných previerok: 

SJL,SJSL   

trieda

vstupná

štvrťročná

polročná

výstupná

 

5.a

60 %- gr.

59,1 % lit.

64,3 %

60,50 %

78,30 %

65 %

 

 

5.b

66,7% - gr.

64,70 % - lit.

72,50 %

63,50 %

83,8 %

71 %

 

 

5.c s VJM

82,8 %

 

82,5 %

 

 

6.a

58,8%- gr.

61 % - lit.

66,8%

65,6 %

63,6 %

74 %

 

 

6.b

47,9 %

39,3%

48,6%

44,4 %

58,4 %

57,4%

 

 

6.c s VJM

83,58%

90,40%

95,63%

 

 

7.a

50,25 % - gr.

64,2 % - lit.

75,3 %

55,9 %

64,6 %

63%

 

 

7.b

43%

70,35 %

73,9 %

57,30 %

53,92 %

56,60%

 

 

 

7.c s VJM

   68, 50 %

 

      65,09 %

 

 

8.a

62,4 % - gr.

66,20 % - lit.

81%

57,90%

65,9ˇ%

75,9 %

 

 

8.b

65,2%

71,8 %

79,8 %

72,3 %

75,4 %

55,70 %

 

 

8.c s VJM

65,09 %

75,85 %

71,51%

 

 

9.a

48,33%

62,66%

51,78 %

52,66 %

45,57 %

61,42 %

 

 

9.b

52,85 %

75,95 %

62,63 %

63,42 ˇ%

67,38 %

83,30 %

 

 

9.c s VJM

72,19 %

75%

75%

 

 

MJL

trieda

vstupná

Polročná

výstupná

 

5.c

82,14%

70,45%

 

 

6.c

70,95%

84,72 % - lit.

94%

 

 

7.c

65,22%

64,81 % - lit.

57,95%

 

 

8.c

73%

50,30 % - lit.

68,33%

 

 

9.c

 

55,25 %

51,50% - lit.

 

 

 

Dejepis

trieda

Polročný test

Výsledný test

5.a

84,83%

 

5.b

72,38%

 

5.c

86,76%

 

6.a

77,65%

 

6.b

61,80%

 

6.c

96,20%

 

7.a

57,49%

 

7.b

47,90%

 

7.c

72,92%

 

8.a

81,76%

 

8.b

73%

 

8.c

61%

 

9.a

 

 

9.b

 

 

9.c

39,02%

 

 

Uskutočnené exkurzie a výlety

 • 5.ročník  -Múzeum rodu Forgáčovcov , pamätník obetiam 1.a 2.svetovej vojny v Jelenci a kostol sv. Juraja v Kostoľanoch

Vychádzka v obci Jelenec, pamätník K. Duchoňa, orientácia v obci

 • 6.ročník-  Ponitrianske múzeum, Misijné múzeum, Hradná katedrála  v Nitre
 • 7.ročník -Diecézna knižnica,  Diecézne múzeum, Nitriansky hrad
 • 8.ročník  Burza SOŠ  - Nitra,   profesijná orientácia
 • Lyžiarsky kurz
 • 9.ročník  - Burza SOŠ v Nitre,
 •  výstava Mladý tvorca na Agrokomplexe
 • Lyžiarsky kurz
 • Fyzika všetkými zmyslami
 • výlet do Budapešti  - maď odd.

 

 

Vzdelávanie

 – workshop k umeleckému prednesu- D. Kudláčiková

 -    seminár k holokaustu  - T.Kováč, D.Kudláčiková

- konferencia k M.R.Štefánikovi v Dome MS – J.Miháliková

-  odborná konferencia Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus- J.Miháliková

Úspešnosť v súťažiach v školskom roku 2019/20 - spoločenské vedy

Olympiády

Názov súťaže

Školské kolo

Okresné

krajské/slovenské

 

Olympiáda zo SJL.

Miháliková,  Jakabová

12 žiakov

Emma Jánošová  nebola ÚR.

 

 

 

 

 

 

Dejepisná olympiáda

Miháliková, Kudláčiková

17 žiakov,

Emma Jánošová - ÚR

 

 

Olympiáda z nemeckého jazyka

Mladá

7 žiakov

0

 

 

Olympiáda z anglického jazyka Šimková, Takáčová, Kóňová

  13    žiakov

Sára Laura Megová  1.miesto

ÚR

 

Postupové súťaže

Názov súťaže

Školské kolo

Okresné

Krajské/slovenské

 

Šaliansky Maťko

2 žiaci

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín

2.a 3.kategória

 Jakabová, Kudláčiková, Miháliková

Obvod: S.L.Megová  3.miesto

 

 

 

 

 

Súťaže na MO    - 2019/20

súťaž

meno

okresné

regionálne

krajské

celoštátne

recitačná  Mihálya Tompu

Barbara Gyepes  8.c

Zlaté pásmo

 

 

 

 

Máté Larion Varga 8.c

Zlaté

 

 

 

 

Daniela Šonkoľová 5.c

zlaté

 

 

 

 

Levente Bencz  8.c

strieborné

 

 

 

 

Alexandra Nagyová 8.c

strieborné

 

 

 

 

Noémi  Gáliková 5.c

strieborné

 

 

 

 

Ádám Baráth7.c

strieborné

 

 

 

 

 

Richard Patay 5.c

 

bronzové

 

 

 

Prednes ľud. rozprávok o kráĺovi Matiasovi + výtvarná súťaž

Daniela Šonkoľová 5.c

 1. miesto + 3. miesto vo výtvarnej s.

 

3.

 

 

Noémi  Gáliková 5.c

 1. miesto

 

3.

 

 

PK SV predmetov zasadala v školskom roku 2018-2019  celkom 4-krát:

Aug.  2019 – doplnenie a schválenie plánu práce

Nov. 2019 – plnenie plánu, organizačné zabezpečenie olympiád,  príprava na prednesové súťaže, vianočné podujatia

Jan.  2020– vyhodnotenie polročných testov a previerok, príprava olympiád, prednesových súťaží, besedy

Júl  2020 – sumarizácia výsledkov, doplnenie údajov, vyhodnotenie činnosti, návrh plánu práce v školskom roku 2019- 2020        

                      

Správa o priebehu dištančného vzdelávania z predmetov spoločenskovedných- SJL, MJL, ANJ,NEJ, DEJ, OBN,  v období od 16.3.2020 do 22.6.2020

 • od 16.3. do 13.4.

žiaci dostávali prezentácie a domáce úlohy vo forme pracovných listov prostredníctvom podstránky na  školskej stránke, riešenia posielali na e-mail, cez e-mailovú komunikáciu dostávali spätnú väzbu, slovné hodnotenie svojich prác,

úlohy z jednotlivých predmetov dostávali vždy v určený deň podľa  rozvrhu

 • od 13.4. do 22.6.

žiaci dostávali učebné materiály, online testy, domáce úlohy a témy projektov prostredníctvom EduPage, všetky úlohy boli hodnotené slovne, najmä percentuálnym vyjadrením s komentárom  poukazujúcim na silné alebo slabšie stránky odovzdanej práce,

so žiakmi  piateho ročníka bol zorganizovaný  aj videočet cez ZOOM / SJL  , prebiehali aj online hodiny napríklad v ANJ, MJL

Žiaci mali možnosť opakovane riešiť online úlohy s motivačným zámerom – dosiahnuť čo najlepší  výsledok.

Vzdelávanie žiakov, ktorí mali ťažkosti sa pripojiť online - bola zabezpečená distribúcia pracovných listov osobne pani zástupkyňou, takisto vypracované úlohy boli od nich spätne prevzaté a vyhodnotené.

 

Zo spoločenskovedných predmetov sa preskúšania  nezúčastní nikto.

 

Prehľad zapojenosti žiakov z jednotlivých predmetov

ročník

SJL, SJSL

ANJ

NEJ

DEJ

OBN

MJL

piaty

85%

66,6%

 

93%

 

67%

šiesty

74%

67%

 

95,5%

46,6%

85%

siedmy

75%

61%

72%

93,5%

37,5%

54%

ôsmy

64%

70,4%

72,1%

69%

61,1%

79%

deviaty

35%

74,6%

50,1%

38%

25%

57%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiaka:

 1. komunikačné schopnosti – čítanie s porozumením, zručnosti v práci s PC
 2. k celoživotnému učeniu sa - plánovať, organizovať a hodnotiť svoju vzdelávaciu činnosť, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie  možnosti rozvoja
 3. kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií - využívať IKT pri vzdelávaní, používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou.

Stratégiou na rozvoj kľúčových spôsobilostí boli nasledovné metódy:

· Samoštúdium – žiak dostal preštudovať učebné texty z učebnice alebo prezentáciu s učivom, riešil bludisko, krížovky, vytváral správne dvojice, určoval časovú postupnosť a pracoval s textom formou čítania s porozumením.

 • Využívanie IKT- žiak plnil úlohy, pri ktorých  využíval počítač a jeho príslušenstvo na získavanie informácií i tvorbu výstupov

Učivo, ktoré nebolo prebraté, sa presúva do vyššieho ročníka:

V predmete ANJ:

 • do 6.ročníka sa presúva 13.15.lekcia.
 • do 7.ročníka sa presúva 8.lekcia.
 • do 8.ročníka sa presúva 15.lekcia.
 • do 9.ročníka sa presúva 6.lekcia.

V predmete DEJ sa učivo Mária Terézia, Reformátor na tróne a Osvietenskí vzdelanci presúva zo 7. ročníka do 8.ročníka.

V predmete SJL sa Skladba zo 6.ročníka presúva do 7.ročníka

 

Vypracovala Miháliková, 3.júla 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 2

Vyhodnotenie činnosti sekcie prírodovedných predmetov

v školskom roku 2019/2020

 

Sekcia prírodovedných predmetov pracovala v školskom roku 2019/2020 v zložení:

Vedúci sekcie:

Mgr. Andrea Megová

                

 

Členovia sekcie:    

PaedDr. Eva Barboríková

 

Mgr. Eva Bieliková

 

Mgr. Miroslav Bogr

 

Mgr. Ágota Fazekas

 

PaedDr. Tatiana Hornáčková

 

Mgr. Martin Jánošov

 

Mgr. Daniela Jánošová

 

Mgr. Eva Kóňová

 

Mgr. Judit Maga

 

PaedDr. Ľuboš Michalík

 

Mgr. Monika Mladá

 

Mgr. Monika Pánisová

 

Mgr. Jozef Szórad – doh.

 

Mgr. Imrich Varga

 

Členovia komisie sa stretli na zasadnutiach dvakrát, pravidelne na zasadnutiach kontrolovali plnenie tematických plánov, hodnotili úroveň vzdelávacieho procesu, vedomostí žiakov, analyzovali písomné práce z matematiky, polročných a koncoročných testov a informovali o problémových žiakoch.

 

Plnenie  hlavných úloh vo výchovno – vzdelávacom procese

 

1.  vo vyučovaní prírodovedných predmetov sme viedli  žiakov k tomu, aby:

- nadobudli primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa,

- nadobudli jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,

- nadobudli  záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti,

- si osvojili základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,

- mali záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,

- si osvojili a využívali efektívne stratégie učenia sa,

- nadobudli primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,

- mali rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.

 

2. V oblasti Matematika a práca s informáciami

- sa rozvíjalo u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov a  schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote

- s cieľom zvyšovania vedomostí a zručností v oblasti Finančnej gramotnosti sa riešili slovné úlohy zamerané na financie

- na vyučovaní informatiky sa viedli žiaci k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci  s informáciami, vychovávali sa k rešpektovaniu právnych a etických zásad používania informačných technológií a  produktov.

 

3. V oblasti Človek a príroda, Človek a spoločnosť

- v prírodovedných predmetoch sa uprednostňoval činnostný a bádateľský charakter vyučovania, ktorý umožňuje žiakom  hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote

- žiaci sa učili získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom   

  vlastných pozorovaní a experimentov  v laboratóriu, čím si rozvíjali zručnosti pri práci s grafmi  tabuľkami, schémami,  obrázkami, náčrtmi

- spoznali základné princípy ochrany krajiny a životného prostredia  a osvojili si základné princípy zdravého životného štýlu

- rozvíjalo sa u žiakov hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov,  ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumieť ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj  úzku spoluprácu s predmetmi  fyzika, chémia, biológia, geografia a matematika.

 

V predmete fyzika sa vytvárali podmienky na osvojenie metód individuálneho štúdia žiakov a využívanie rôznych zdrojov informácií v príprave žiackych projektov.  Žiaci preukázali prezentačné zručnosti  v závere tematických celkov I. a II. polroku  pri prezentácií svojich projektov pomocou PC.

 

V predmete chémia  sa  vytvárali podmienky na aktívnu a samostatnú prácu žiakov v procese učenia sa. Využívala sa predovšetkým metóda experimentov, práca s odborným textom, vytváranie priestoru na malé skupinové práce na hodine  a aplikáciou teoretických vedomostí pri riešení rôznych typov úloh.

 

V predmete biológia prevládali  praktické činnosti žiakov v rámci jednotlivých tematických celkov formou samostatných a skupinových prác pomocou  pracovných listov, pracovných zošitov,  implementáciou IKT do vyučovania, inováciou metód a didaktických prostriedkov. V rámci tvorby projektov sa žiaci učili zhromažďovať informácie, spracovať ich vo forme plagátov.

 

V predmete geografia (oblasť človek a spoločnosť) sa vytvárali podmienky na osvojenie metód individuálneho štúdia žiakov a využívanie rôznych zdrojov informácií v príprave žiackych projektov, prezentačné zručnosti, práca s mapou, odborným textom.

 

 

4. Vo vyučovacom procese sa dôsledne realizovali úlohy prierezových tém:

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

- výchovná činnosť bola zameraná na to, aby mali všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál, aby spoznávali svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektovali tieto kultúry ako rovnocenné a  dokázali s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať

  - pripravovali sa žiaci na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti na základe priateľstva, porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlavia, národov, národností, etnických a náboženských skupín. 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA

- rozvíjala sa u žiakov schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne  formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na   svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

- vytváral sa  priestor na rozvíjanie sebareflexie (rozmýšľať o sebe), sebapoznávania, sebaúcty, sebadôvery u žiakov a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie,

- učili sa žiaci ako  uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,

- pomáhalo sa žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne  zručnosti potrebné pre život a spoluprácu v tíme,

- podporovala sa obsahom vyučovacieho predmetu prevencia šikanovania, agresivity, užívania návykových látok  v  škole i mimo školy.

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

- rozvíjala sa  osobnosť žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudol schopnosť chápať,   analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa  riadi život na Zemi,

- viedli sa žiaci k pochopeniu súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnej zodpovednosti vo vzťahu k prostrediu;

- rozvíjali sa  tie spôsobilosti žiaka, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné správne konanie a pozitívne postoje človeka k životnému prostrediu.

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

- formoval sa vzťah žiaka k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí

- rozvíjali sa morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia.

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

- rozvíjali sa u žiakov informačno - komunikačné kompetencie zamerané najmä na získavanie dát alebo informácií z rôznych zdrojov a zadávanie úloh na prácu s IKT tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu  v skupine

- naučili sa žiaci  prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

 

 5. Výchovou a vzdelávaním  sme systematicky u žiakov rozvíjali  kľúčové kompetencie pomocou rôznych metód a foriem práce, a to najmä v oblasti  komunikačných schopností, ústnych  a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej  gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu,  sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie.

 

6. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  sa zabezpečili materiálne, priestorové a organizačné  podmienky vyučovania  v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej ich  individuálnym potrebám.

Vyučujúci mali k žiakom so špeciálnymi výchovno-  vzdelávacími potrebami  individuálny prístup .

 

7. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania  sa vytvárali žiakom s nadaním  podmienky  pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti.

 

 9. Vo vyučovacom procese sa venovala osobitná pozornosť slabo prospievajúcim žiakom a deťom zo znevýhodneného prostredia.

 

10. V triedach sa dodržiavali požiadavky Deklarácie práv dieťaťaDohovoru o právach dieťaťa. V prípade žiakov s poruchami správania bola účinná spolupráca s výchovným poradcom a pedagogicko-psychologickou poradňou.      

 

11. Realizovalo sa diagnostikovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích  štandardov nasledovne:

- MAT:      - v 5. ročníku vstupná písomná práca , štvrťročné písomné práce,

- v ročníkoch 6 až 8 štvrťročné písomné práce,

- v 9. ročníku štvrťročné písomné práce,

- CHE, BIO, GEG   - 2x polročný test,

- FYZ - 2x polročný test alebo testy po tematických celkoch.

 

Polročné testy v 2.polroku sa nerealizovali – z dôvodu mimoriadnej situácie počas obdobia marec-jún 2020 - Covid 19.

 

Vyhodnotenie písomných prác a polročných kontrolných testov v 1. polroku  šk. r. 2019/2020

 

 

 

 

Matematika

Biológia

Geografia

Test

úspešnosť / priemer

Priemer vysvedčenie

Test

úspešnosť/ priemer

Priemer vysvedčenie

Test

Úspešnosť/priemer

Priemer vysvedčenie

5.a

75 %

2,18

1,82

77 %

2,30

1,82

72,7 %

2,43

2,11

5.b

75,3 %

2,23

2,04

83 %

1,80

1,63

77,1 %